Algemene Voorwaarden

bio-training.nl is onderdeel van Zeta Security B.V. Trainingen onder de merknaam bio-training.nl vallen onder de Algemene Voorwaarden van Zeta Security B.V.

 1. PRIJZEN

De prijzen voor de cursussen en/of diensten staan vermeld op de website of in een geldige schriftelijk opleidingsvoorstel van Zeta Security B.V. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. Een opleidingsvoorstel heeft een geldigheid van 30 dagen. Zeta Security B.V. behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Zeta Security B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door het geven van cursussen, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500.000,– Euro per gebeurtenis vermeerderd met het eigen risico dat Zeta Security B.V. in verband met die verzekering draagt en een maximum van 125,- Euro per Cliënt.

2.2 Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in lid 1 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is Zeta Security B.V. slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid te voldoen. Zeta Security B.V. is slechts aansprakelijk tot een maximum voor de in lid 1 genoemde gebeurtenissen van totaal € 5.000.000,– per kalender jaar.

2.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Zeta Security B.V., uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot de op dat moment door Zeta Security B.V. bij de Cliënt in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende overeenkomst.

2.4 Onder directe schade wordt in de zin van dit artikel uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die de Cliënt heeft gemaakt om aan de prestatie van Zeta Security B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van dit artikel.

2.5 In geen geval is Zeta Security B.V. aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van cursussen, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.

2.6 Zeta Security B.V. is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van Cliënt of misbruik van gegevens van Cliënt, die Cliënt of medewerkers van Cliënt op de door Zeta Security B.V.  ter beschikking gestelde computers hebben achtergelaten.

2.7 Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen 1 (één) maand na het geven van cursussen of het verlenen van andere diensten bij Zeta Security B.V. schriftelijk zijn gemeld.

 1. ALGEMEEN

3.1 Zeta Security B.V. is slechts gehouden aan een inschrijving voor een cursus, dan wel het verlenen van een dienst, indien zij deze inschrijving c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Cliënt.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van Cliënt’s eigen voorwaarden van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit.

3.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voorzover deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

3.4 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

3.5 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Zeta Security B.V.

3.6 Deze Algemene Voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging ervan zal behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Utrecht, daaronder begrepen de voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding.

3.7 Ieder geschil zal echter eerst tussen Cliënt en Zeta Security B.V. worden besproken. Partijen zullen er naar streven om geschillen in onderling overleg op te lossen.

 1. NON-CONCURRENTIE

4.1 Het is Zeta Security B.V. en Cliënt verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de overeenkomst in dienst te nemen, dan wel anderszins werkzaamheden laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

4.2. Indien een partij het bepaalde in lid 1 overtreedt dat verbeurt de andere partij een direct opeisbare boete van € 2.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

 

AFD 2: CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTVERLENING

 1. BETALING

1.1 De totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door Cliënt te zijn voldaan. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Cliënt dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Zeta Security B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen.

1.2 Indien Cliënt niet of niet tijdig betaalt, is Cliënt aan Zeta Security B.V. naast de wettelijke rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Zeta Security B.V. om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Cliënt in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

1.3 Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor de cursusdatum dient de betaling door Cliënt meteen bij inschrijving te geschieden.

1.4 Betaling dient altijd uiterlijk voor aanvang van de cursus door Zeta Security B.V. ontvangen te zijn; bij gebreke daarvan kan Zeta Security B.V. de cursist de toegang tot de cursus ontzeggen.

 1. AUTEURSRECHT

2.1 Het cursusmateriaal en alle overige door Zeta Security B.V. in het kader van enige cursus, dienst en/of product verstrekte schriftelijke informatie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Cliënt zal, behoudens het in de leden 3 en 4 van dit artikel gestelde, niets hiervan in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen of aan derden mededelen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeta Security B.V. op straffe van een boete van EUR 5.000 per overtreding per dag.

2.2 Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) cursus is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door Zeta Security B.V. schriftelijk toestemming is verleend op straffe van een boete van EUR 5.000 per overtreding per dag. Indien deze toestemming niet is verleend, zal bij elke poging tot het maken van opnamen de cursus onmiddellijk worden gestopt totdat de opname-apparatuur is verwijderd.

2.3 Cliënt wordt bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om die softwareproducten, welke worden gebruikt in de cursus waaraan wordt deelgenomen, dan wel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, door Cliënt en haar medewerkers te laten gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de cursus, dan wel na beëindiging van de te verlenen dienst.

2.4 Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verleent Zeta Security B.V. aan Cliënt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de tijdens de cursus, dan wel in het kader van de te verlenen dienst aan Cliënt overgedragen informatie, zoals mondelinge, handgeschreven dan wel gedrukte of anderszins vastgelegd instructies, aanwijzingen en rapporten, te doen gebruiken door Cliënt en haar medewerkers, doch niet voor het geven van cursussen, hetzij intern, hetzij extern.

 1. SCHEMA’S , TIJDENSCHEMA’S

3.1 Zeta Security B.V. zal al het redelijke in het werk stellen om cursussen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Zeta Security B.V. zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, dan wel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een cursus, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal Zeta Security B.V. al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan Cliënt worden gerestitueerd.

3.2 Zeta Security B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursuslocatie, cursusschema’s en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Cliënt zal van een locatiewijziging of annulering van een cursus uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende cursus door Zeta Security B.V. schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Zeta Security B.V. terstond worden gerestitueerd.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de cursustijden van Zeta Security B.V. dagelijks van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Wanneer in een cursusweek een officiële feestdag valt, zullen de cursustijden worden aangepast. Eén- en/of tweeweekse cursussen eindigen op vrijdag om 13.00 uur.

 1. VERVANGING, ANNULERING EN UITSTEL

4.1 Cliënt mag desgewenst een vervanger voor de ingeschreven cursist sturen

4.2 Indien Cliënt:

 1. a) een cursus en/of dienst annuleert; om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en Zeta Security B.V. dit verzoek inwilligt, dan zal Cliënt aan Zeta Security B.V. annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus en/of dienst verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de cursus en/of de dienst, een en ander als volgt:

10 of meer werkdagen voor aanvang van de cursus en/of dienst: Geen Annulerings-kosten en geen kosten wegens uitstel

Binnen 10 werkdagen voor aanvang van de 1e cursusdag en/of de 1e dag voor aanvang van de dienst: 50% Annulerings-kosten en 25% kosten bij uitstel

5 werkdagen of minder voor aanvang van de 1e cursusdag en/of de 1e dag voor aanvang van de dienst: 100% Annulerings-kosten en 50% kosten bij uitstel

Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen door Cliënt slechts schriftelijk worden gedaan. Hiervan ontvangt Cliënt een schriftelijke bevestiging van Zeta Security B.V. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door Zeta Security B.V. beslissend voor het tijdstip van annulering. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan Cliënt niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of de dienst verschuldigd. Met inachtneming van de kosten in bovenstaande tabel, heeft Cliënt bij annulering van een cursus de mogelijkheid een vervangende cursus te volgen.

4.3 Indien Cliënt enige verplichting krachtens deze Algemene Voorwaarden niet nakomt en Zeta Security B.V. als gevolg daarvan de overeenkomst ontbindt of de uitvoering daarvan opschort, dan is Cliënt gehouden de cursus prijs volledig te betalen aan Zeta Security B.V., onverminderd het van Zeta Security B.V. om volledige vergoeding van de schade te vorderen.

 

Schuiven naar boven